W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P w częstochowie Zarządzeniem Dyrektora nr 20 z dn. 08.03.2017r. powołany został Zespół ds Etyki.

W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący:

- Michał Szurkowski (Oddział Nefrologii i Stacja Dializ)

Członkowie:

- Anna Machnik-Czerwik (Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi)

- Magdalena Sikora (Dział Organizacji)

- Agata Fikus (Oddział Nefrologii i Stacja Dializ)

- Dorota Orman (Poradnia Chorób Płuc)

- Jan Grzegorz Opara (kapelan szpitalny przy ul. PCK)

Do zadań Zespołu należy:

- udzielenie pomocy i wsparcia pracownikom, pacjentom i ich rodzinom lub opiekunom prawnym w  podejmowaniu trudnych decyzji etycznych powiązanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi,

- rozpatrywanie i rozwiązywanie problemów w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

a) personel-pacjent lub jego rodzina,

b) przełożony-pracownik,

c) pracownik-pracownik,

- reagowanie na zgłaszane przypadki związane z nieprzestrzeganiem praw pacjenta zgodnie z zapisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, kodeksu etyki zawodowej,

- rozpatrywanie spraw z podejrzeniem zachowań o charakterze mobbingu wśród pracowników Szpitala,

- podejmowanie rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobieraniu narządów (wsparcie dla lekarzy, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnieniu wątpliwości rodziny),

- współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta oraz z innymi Zespołami działającymi w WSzS.

  

Do członków Zespołu należy zgłaszać wszelkie problemy dot. etyki, a także przypadki mobingu.

Wnioski do rozstrzygnięcia przez Zespół do spraw etycznych można składać pisemnie przez Kancelarię Szpitala.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.