KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, telefon 34/367-30-00, e-mail: kancelariawszs@data.pl

Inspektor Ochrony Danych

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów
o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: , e-mail: iod@szpitalparkitka.com.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Szpital może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

1)       w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),
 • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg
   i wniosków pacjentów,
 • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

2)       w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;

3)       w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;

4)       w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

1)       osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Szpitalem,

2)       innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane
z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Szpital,

3)       podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

4)       dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych
(w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),

5)       osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,

6)       podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

7)       innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Szpital nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej
i podatkowej.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Administrator 25.05.2018 r.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.Urz.  UE  L  119) –  dalej RODO – informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Administrator danych osobowych

My, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, z siedzibą
w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu zapewnienia obserwacji pacjenta podczas realizacji świadczeń zdrowotnych,
  na podstawie obowiązku z:

ü      ust. 3 Załącznika nr 7 do    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

ü      art. 18e ust. 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

ü      Załącznika nr 1 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r.
 w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala oraz ochronę mienia, z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • w celu wspomagania utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem niezwiązanym bezpośrednio z realizacją statutowej działalności Szpitala, jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Obszary monitoringu wizyjnego- wizerunek

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych w Szpitalu są osoby upoważnione do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym zlecone zostało wykonywanie takich czynności (np. Administrator systemu monitoringu wizyjnego).

Twoje dane osobowe możemy udostępnić tylko i wyłącznie na pisemny wniosek, zgodnie
z zapisami Kodeksu Karnego następującym kategoriom podmiotów:

Sąd, Prokurator, Policja

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • do 30 dni roboczych, (w zależności od monitorowanego obszaru i zastosowanego rejestratora) w zakresie nagrywanych obszarów monitoringu wizyjnego,
 • 12 miesięcy w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Psychiatrii dla chorych somatycznie,
 • 12 miesięcy w przypadku przekazania nagrania upoważnionym odbiorcom danych.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)     prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)     prawo do przenoszenia danych;

6)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Informacja o wymogu podaniu danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny,

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej.

 

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.