Zasady zapisu na listę oczekujących

Jeżeli świadczenie medyczne nie może być udzielone od razu w przychodni, czy szpitalu, świadczeniodawca ma obowiązek wpisać pacjenta na listę oczekujących. Przed zapisaniem do kolejki na wizytę, badanie albo zabieg, powinien określić, czy stan zdrowia pacjenta wymaga pilnego leczenia i zakwalifikować go do odpowiedniej, jednej z dwóch grup oczekujących (tak zwanej kategorii medycznej).

Kategorie medyczne

  •  przypadek pilny  – jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
  • przypadek stabilny – jeżeli pacjent nie znajduje się w stanie nagłym i nie kwalifikuje się do kategorii przypadek pilny.

Na liście oczekujących nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę.

Na liście oczekujących świadczeniodawca ma obowiązek odnotować m.in.: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, a także rozpoznanie lub powód przyjęcia i planowany termin udzielenia świadczenia.

Obowiązkiem świadczeniodawcy jest poinformowanie o planowanym terminie udzielenia świadczenia i o każdej zmianie tego terminu, jak również przyczynie zmiany. Dlatego tak ważne jest podanie świadczeniodawcy aktualnych danych kontaktowych, tj. właściwego adresu do korespondencji, numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej.

Do prowadzonej listy oczekujących dołącza się oryginał skierowania pacjenta, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania. Pacjent jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. W przypadku skreślenia pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca pacjentowi oryginał skierowania.

Ważne! Pamiętaj o tym, że na podstawie jednego skierowania na określone leczenie możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących.

Pacjent ma również określone obowiązki. Jeśli nie może się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnuje z udzielenia świadczenia, winien poinformować o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie. Pacjent powinien skontaktować się ze świadczeniodawcą także w przypadku, gdy jego stan zdrowia ulega zmianie i gdy zaistnieje potrzeba wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia. Wówczas lekarz może podjąć decyzję o zmianie kategorii medycznej i wyznaczyć nowy, wcześniejszy termin udzielenia świadczenia. Chcąc zmienić miejsce leczenia, należy poinformować dotychczas wybranego świadczeniodawcę o rezygnacji z kolejki. Jeżeli pacjent tego nie wykona blokuje innym pacjentom możliwość uzyskania w tym czasie świadczenia.

W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent  podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielania świadczenia.

W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie. Świadczeniodawca, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy jest obowiązany wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta oraz oryginał skierowania.
Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.

Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje w każdy dostępny sposób pacjentów wpisanych na listy oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, o możliwości udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Dla pacjentów objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego (zwaną „diagnostyką onkologiczną”) lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu (zwanym „leczeniem onkologicznym”), świadczeniodawca prowadzi odrębną listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Świadczeniodawca umieszcza pacjenta (z wyjątkiem pacjenta znajdującego się w stanie nagłym) na w/w liście na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:

  1. stanu zdrowia pacjenta,
  2. rokowania co do dalszego przebiegu nowotworu,
  3. chorób współistniejących mających wpływ na nowotwór, z powodu którego ma być udzielone świadczenie,
  4. zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.
  5. Powyższej regulacji nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry