Udostępnianie dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.NMP w Częstochowie

Dokumentacja medyczna jest własnością SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie.

Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja udostępniana jest do wglądu w siedzibie Szpitala lub poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii.

Pacjent otrzyma kopię dokumentacji medycznej na swój pisemny wniosek. Dokumentację tą Szpital może udostępnić również przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie przez pacjenta upoważnionej.

Wniosek można złożyć,a następnie dokumentacje odebrać:

1. W Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej , budynek D, I piętro, pokój nr 259, od poniedziałku do piątku w godz. 900-1300 .

2. W Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej (Statystyka), w obiekcie szpitala przy ulicy PCK 7, budynek A, 1p., od poniedziałku do piątku w godzinach 900-13 00.

3.W Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej w obiekcie szpitala przy Al.Niepodległości 32, pok.0, od poniedziałku  do piątku w godzinach 900-13 00.

Wniosek może być również przesłany pocztą na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul.Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Czas realizacji wniosku to 10 dni roboczych od dnia jego złożenia.

Pacjent ponosi koszty sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej.

Na podstawie Cennika Usług Medycznych i Niemedycznych na 2020 r. z 31.12.2019r. obowiązują następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

- kserokopia lub wydruk dokumentacji medycznej związany z usługą zwolnioną - 0,27 zł
- kserokopia lub wydruk dokumentacji medycznej związany z usługą opodatkowaną lub na  zlecenie organów uprawnionych  - 035 zł
- wyciag, odpis dokumentacji medycznej związany z usługą zwolnioną - 8,05 zł
- wyciag, odpis dokumentacji medycznej związany z usługą opodatkowaną lub na  zlecenie organów uprawnionych - 9,90 zł
- wyciag, odpis dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych związany z usługą zwolnioną - 1,63 zł
- wyciąg, odpis dokumentacji medycznej na elektronicznych nośnikach danych związany z usługą opodatkowaną lub na zlecenie organów uprawnionych - 2,00 zł

Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy  w „Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej” od poniedziałku do piątku. Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34/ 367-32-94.

Do pobrania: