Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Oś priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”

Działanie 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

 

Projekt „Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją
Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi
wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług z zakresu onkologii poprzez utworzenie, w bezpośrednim sąsiedztwie Traktu Operacyjnego, 3 nowych sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją i doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Poddziałem Chorób Piersi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.

W ramach budowy sal operacyjnych utworzone zostaną również odpowiednie śluzy materiałów, pacjentów i personelu wraz z pokojami pomocniczymi oraz centralne pomieszczenie przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych z 3 stanowiskami. Zakres projektu został zdefiniowany w oparciu o mapę potrzeb zdrowotnych i zdiagnozowane potrzeby społeczne. Projekt został ujęty w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Śląskiego na liście przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Śląskiego.

Lokalizacja projektu: przedsięwzięcie będzie realizowane w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie,
wewnątrz budynków Szpitala (budynek B i E).

  

Planowane efekty:

 • poprawa warunków leczenia,
 • wzrost bezpieczeństwa i przeżywalności pacjentów (szybka diagnoza i wdrożenie leczenia),
 • spadek ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
 • skrócenie kolejek/ czasu oczekiwania na dane świadczenie medyczne,
 • wzrost wykorzystania łóżek szpitalnych, skrócenie czasu hospitalizacji, poprawa wskaźnika przelotowości,
 • kompleksowość i koordynacja procesu leczenia w ujęciu wertykalnym i horyzontalnym,
 • wzrost skuteczności, efektywności i ekonomiczności świadczeń,
 • spadek kosztów hospitalizacji/absencji pacjentów,
 • poprawa stanu zdrowia populacji regionu.

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

Dokładny adres realizacji projektu

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, województwo śląskie

Wartość projektu:                                                           18 181 729,77 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych:                          18 181 729,77 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 15 454 470,27 zł.

Okres realizacji projektu: 30.05.2017 r. - 31.03.2022 r.


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

 

„Ułatwienie pozostania w zatrudnieniu dzięki działaniom profilaktycznym”

 

Celem projektu jest poprawa warunków i komfortu pracy określonych grup docelowych, tj. lekarze zabiegowi, pielęgniarki i położne, pracownicy administracyjni, inni pracownicy medyczni, pracownicy gospodarczy i obsługi oraz pracownicy kuchni, aby ułatwić im pozostanie w zatrudnieniu.

 

Projektem objęci są pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

 

Projekt składa się z 3 zadań:

1)  Organizacja szkoleń miękkich

2)  Doposażenie miejsc pracy

3)  Zakup środków trwałych

 

Okres realizacji projektu: VIII.2018 – VII.2019

 

 

Całkowita wartość projektu: 1 120 296,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 952 251,60 PLN


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie”

Numer projektu POIS.09.01.00-00-0284/18

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, przyczyniająca się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa, a jego celem bezpośrednim jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Osiągnięcie ww. celów jest związane z koniecznością przeprowadzenia inwestycji
w infrastrukturę sprzętową Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Lokalizacja projektu: przedsięwzięcie będzie realizowane w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, przy ul. Bialskiej 104/118, na działce nr 55/6  w Częstochowie. Doposażenie SOR obejmuje inwestycję realizowaną wewnątrz budynku Szpitala – w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (budynek C).

 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację zadań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów, tj. zakup sprzętu medycznego na potrzeby SOR z uwzględnieniem potrzeb pacjentów, w tym dzieci. Przedsięwzięcie stanowi całość spójnych, skoordynowanych i wzajemnie powiązanych działań, niezbędnych dla osiągnięcia założonych celów i rezultatów. W zakresie projektu znajdują się zadania związane z zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

Dokładny adres realizacji projektu

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, województwo śląskie

Wartość projektu:                                                               416 185,84 zł.

Wartość wydatków kwalifikowalnych :                            416 185,84 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich :     353 757,96 zł.

Okres kwalifikowania wydatków 01.01.2014 r. – 30.06.2019 r.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym nadużyć finansowych. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem tj.: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Projekt „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”

Numer projektu POIS.09.01.00-00-0128/16

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, przyczyniająca się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa, a jego celem bezpośrednim poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego w zakresie urazów wielonarządowych w stanach nagłych, dzięki modernizacji i doposażeniu infrastruktury Szpitala. Osiągnięcie ww. celów jest związane z koniecznością przeprowadzenia inwestycji w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, która pozwoli na osiągnięcie przez ww. podmiot pełnej funkcjonalności centrum urazowego dla dorosłych.

 

Lokalizacja projektu: przedsięwzięcie będzie realizowane w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, przy ul. Bialskiej 104/118, na działkach nr 55/4, 55/5, 55/6, 56/3, 56/4, 66 obręb 37 w Częstochowie. Prace budowlano-remontowe na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, jak również zadanie związane z doposażeniem ww. oddziałów będą realizowane wewnątrz budynków Szpitala. Lądowisko zostanie zlokalizowane w odległości 30 m od budynków Szpitala – na terenie szpitalnym.

 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację zadań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów, w tym:

 • budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiającą m.in. bezkolizyjny dojazd ambulansów do krytego podjazdu SOR;
 • przeprowadzenie prac budowlanych w obszarach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyń;
 • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby ww oddziałów.

Przedsięwzięcie stanowi całość spójnych, skoordynowanych i wzajemnie powiązanych działań, niezbędnych dla osiągnięcia założonych celów i rezultatów.

Efekty realizacji projektu

Produktem w ramach niniejszego przedsięwzięcia będzie dostosowanie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie do pełnienia funkcji centrum urazowego. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację inwestycji obejmującej:

 • budowę nowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych,
 • prace budowlane i modernizacyjne na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyń,
 • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego.

Ww. działania w bezpośredni sposób przyczynią się do zapewnienia pacjentom znajdującym się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego wskutek ciężkich urazów wielonarządowych świadczeń z zakresu medycyny ratunkowej na najwyższym poziomie, w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz standardy światowe i europejskie.

 

 

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

Dokładny adres realizacji projektu

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, województwo śląskie

 

Wartość inwestycji: 11 923 076,32 zł., w tym: 


Wartość wydatków kawlifikowalnych                          10 000 000,00 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich        8 500 000,00 zł.

Wartość środków Województwa Śląskiego                    1 941 521,00 zł.

Wkład własny Beneficjenta                                            1 481 555,32 zł.

Okres kwalifikowalności wydatków 01.01.2014 r. – 31.01.2019 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym nadużyć finansowych. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem tj.: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

AKTUALNOŚCI


Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Projekt „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

 

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

 

Wartość projektu: 7 110 276,14 zł

 

Wartość dofinansowania: 5 291 322,25 zł

 

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Rzeczowa realizacja projektu obejmuje zakup sprzętu IT, zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzania zarówno w części medycznej jak i administracyjnej Szpitala (back-office), szkolenie 503 pracowników szpitala (w ramach cross-financingu)
oraz uruchomienie modułu e-pacjent (front-office).

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu i zachowanie jego trwałości jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

 

Projekt „Podniesienie standardu opieki medycznej poprzez zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego
w Częstochowie”

 

 

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

 

 

Wartość projektu: 2 152 039,33 zł

 

Wartość dofinansowania: 1 142 087,27 zł

 

Przedmiotem projektu jest zakup 86 szt. niezbędnych urządzeń medycznych
tj: Kardiomonitory, Komora Laminarna , Spektralny Optyczny Koherentny Tomograf itp. Podstawowym oczekiwaniem beneficjenta względem realizowanego projektu jest jego trwałość i bezpieczne użytkowanie. Urządzenia stanowiące przedmiot projektu są nowoczesne i pozwalają na wykonywanie wysokojakościowych badań diagnostycznych oraz pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Oddziałów. 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

 


Zgodnie z uchwałą nr III/43/15/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 21 października 2009 r. z dniem 1 marca 2010 r. nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie.

Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

 

Projekt „Zakup aparatu UKG z Dopplerem kolorowym dla Pracowni Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia Szpitala Chorób Wewnętrznych- Hutniczy w Częstochowie przy Al. Pokoju 44”

 

 

Beneficjent:

Szpital Chorób Wewnętrznych- Hutniczy

Al. Niepodległości32,   42-200 Częstochowa

 

Wartość projektu: 460 230,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 390 991,49 zł

 

 

Przedmiotem projektu jest zakup echokardiografu-aparatu UKG z Dopplerem kolorowym dla Pracowni Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia ma zapewnić zintensyfikowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej. Echokardiografia to nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków, od struktur serca i dużych naczyń, co pozwala na dokładną ocenę serca konieczną w ustalaniu rozpoznania schorzeń serca, jak: wad serca, kardiomiopatii, chorób osierdzia i wsierdzia, chorób nowotworowych serca, chorób aorty i naczyń obwodowych. Jest konieczna w ocenie serca przed zabiegami kardiochirurgicznymi oraz w monitorowaniu funkcji serca podczas leczenia.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

 


Zgodnie z uchwałą nr IV/46/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 13 stycznia 2014 r. z dniem 1 czerwca 2014 r. nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie i Szpitala Chorób Wewnętrznych - "Hutniczy" w Częstochowie.

Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

 

Projekt „Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali, dla których organem założycielskim
jest Województwo Śląskie”

 

Beneficjent:

Województwo Śląskie

 

Beneficjent pośredni:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

 

Wartość projektu: 8 506 833,39 zł

 

Wartość dofinansowania: 7 227 918,38 zł

 

Wartość sprzętu medycznego: 1 867 058,77 zł

 

Celem projektu jest zakup 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka
tj. sprzętu zabezpieczającego podstawowe funkcje życiowe noworodka i monitorowanie tych funkcji. Inkubatory służyć będą noworodkom urodzonym przedwcześnie z niską masą urodzeniową. Sprzęt ten wyposażony jest w zaawansowany system monitorowania parametrów środowiska, w którym przebywa noworodek. Sprzęt będzie zamontowany na oddziałach intensywnej terapii noworodka i neonatologicznych 5 szpitali, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim

 

W ramach projektu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie otrzymał 4 stanowiska intensywnej terapii noworodka. Stanowiska te są użytkowane w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.